Rapport om åkeriverksamhet i Sverige

Skatteverket har granskat ett urval av svenska åkerier vilket utmynnat i rapporten Åkeriverksamhet i Sverige. Av rapporten framgår att åkerinäringen i Sverige omsätter mer än 100 miljarder kronor per år. Det motsvarar nästan tre procent av BNP. Enligt statistik från Trafa utfördes drygt 37 miljoner varutransporter under 2014. Samma år körde lastbilarna i Sverige tre miljarder kilometer. Skatteverkets rapport visar att det bland annat förekommer fel när det gäller redovisning av skatter, och sociala avgifter.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.