Möjligt att söka förhandsbesked om kupongskatt

Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet vars ledamöter utses av regeringen. Ledamöterna är skatteexperter med erfarenhet från olika verksamhetsområden som till exempel domstolar och universitet. Nämnden är indelad i två avdelningar, en för direkt skatt (till exempel inkomstskatt) och en för indirekt skatt (till exempel moms).

Har du en skattefråga, där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis, kan du vända sig till Skatterättsnämnden. Det är oftast företag som skickar in ansökningar men även privatpersoner kan göra det. Ett svar från Skatterättsnämnden kallas för förhandsbesked. Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och för en allmän förvaltningsdomstol, om du som har begärt förhandsbeskedet yrkar det. Förhandsbeskeden är sekretessbelagda. Har du fått ett förhandsbesked som du inte är nöjd med kan du vända dig till Högsta förvaltningsdomstolen. Det kallas för överklagan och det finns inte något krav på prövningstillstånd. Tänk på att även Skatteverket kan överklaga förhandsbeskedet, om de inte är nöjda.

En nyheter är att det från och med den 1 januari 2016 är att det är möjligt att ansöka om förhandsbesked i kupongskattefrågor.

Skatterättsnämnden tar ut en avgift om du får ett förhandsbesked, i de fall frågan gäller kupongskatt eller direkt skatt. I frågor om indirekt skatt tas inte någon avgift ut. Du behöver inte heller betala om din ansökan avvisas av Skatterättsnämnden. Bestämmelserna som rör förhandsbesked hittar du i lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. Det finns även mer information om förhandsbesked och hur man överklagar på Skatterättsnämndens hemsida.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.