Kraftig minskning av interna lån

Enligt ett pressmeddelande från Skatteverket har koncerninterna lån minskat kraftigt de tre senaste åren. Detta framgår av en rapport från Skatteverket. 2009 infördes begränsningar gällande avdragsrätten för vissa interna lån. 2013 utökades reglerna till att omfatta ännu fler lån och i synnerhet den senare begränsningen har enligt rapporten haft effekt. Under 2014 minskade den koncerninterna upplåningen med 47 miljarder kronor. Skatteverket har även genomfört ett stort antal utredningar och attat beslut om att neka avdrag för räntekostnader med sammanlagt 15 miljarder kronor.

Grafiken och informationen ovan kommer från Skatteverkets rapport "Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn".

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.