Inget avdrag för elektrisk kraft

Företaget E.ON Biofor Sverige AB, som bland annat framställer biogas, har ansett att man borde ha rätt att göra avdrag för den energiskatt på elektrisk kraft som deras CNG-anlägganingar får betala (CNG står för Compressed Natural Gas). I CNG-anläggningarna trycksätts gasen upp till 200 bar och det är till detta tryck som gasen sedan levereras till slutkunderna.

Enligt Lag (1994:1776) om skatt på energi har man rätt till avdrag, för den energiskatt på elektrisk kraft som förbrukats, vid framställningen av till exempel biogas (11 kap. 9 § p.3). Skatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked dnr 23-14/I bedömt att avdragsrätt inte ska föreligga eftersom trycksättningen inte är ett led i själva tillverkningen.

Ny har Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 6744-15) gjort samma bedömning som SRN.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.