Ingen moms på bitcoin

Skattmasen har tidigare skrivit om frågan om moms vid växling av bitcoin. I ett utslag från EU-domstolen framgår att växling av Bitcoin ska vara befriad från moms. Skatterättsnämnden har tidigare lämnat ett förhandsbesked om detta men Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD ansökte om ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Undantaget i mervärdesskattelagen gäller bara omsättning sedlar och mynt men transaktioner avseende bitcoin får, enligt EU-domstolen, anses hänförliga till det undantag som gäller inom finansieringsområdet. HFD har därför i mål nr 7101-13 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.