Bättre villkor för kooperativa företag

Det finns ungefär 15 000 ekonomiska föreningar i Sverige. De 18 största omsätter årligen 250 miljarder kronor. Från och med den 1 juli 2016 sker en del förändringar i lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). Detta framgår av Bolagsverkets hemsida som även hänvisar till proposition 2015/16:4.

Tanken är att lagen ska förenklas och anpassas för att i större utsträckning motsvara bestämmelserna i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

De nya reglerna i lagen innebär i korthet att

  • det ska bli enklare att ändra stadgarna. Det räcker med en stämma där minst två tredjedelar av de röstande stödjer beslutet.
  • det blir enklare att fatta beslut om fusion och likvidation.
  • det blir möjligt att ta emot investerande medlemmar som endast bidrar med kapital.
  • det blir tydligare regler avseende medlemsförteckning.
  • föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett delägt företag.
  • möjligheten att kommunicera elektroniskt med medlemmar vidgas.
  • kapitalskyddet blir starkare genom nya regler om värdeöverföringar som liknar dem i aktiebolagslagen.

Author image
Stockholm Hemsida
Civilekonom med en magisterexamen från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Intresserad av skattefrågor, upphandling m.m.